Kensington to Kingsford Town Centres, Sydney   

Urban Design Competition Entry, 2016.

Location: Kensington, Australia

Type: Urban Design 

Architect: Melika Aljukic Architects

Images: Copyright Melika Aljukic Architects, 2016